How webhooks work in HireHop

HireHop can send a message with data to other apps when certain events are triggered within HireHop.  This message is called a webhook which automatically pushes the relevant data to the required location.

WbhooksWhat is a webhook?

A webhook sends/pushes a message, with data attached to the message, when specific things happen in HireHop (an event).  Webhooks are sent via HTTP (calls a web address) and are a way of pushing data to other applications in real-time.  Webhooks deliver the relevant data to specific applications as it happens, meaning the receiving application gets data immediately after the event happens, which is far more efficient and faster than polling for data changes..

HireHop webhooks can be used to communicate directly with other apps or be sent to a connector like Zapier, that can be made to format the data and make any necessary API calls back to HireHop or to another application.

Setting up a webhook

In HireHop, go to „Settings“ then click the „Company settings“ tab and the „Webhooks“ button at the top of the page.  In the popup window, click on the „New“ button and add the URL where the webhook message is to be sent to and select every webhook that you want the URL to respond to.  You can add as many webhooks as you want, but should limit them to only the necessary ones that the specific URL will respond to.

A HireHop webhook will POST data to your URL endpoint as JSON, and will contain the following or similar data.

{
  "time": "2022-03-29 07:50:42",
  "user_id": 1,
  "user_name": "John Smith",
  "user_email": "john@email.com",
  "company_id": 1,
  "export_key": "22u43mrjwe7u",
  "event": "invoice.status.updated",
  "data": { ... },
  "changes": {
    "FIELD_NAME": {
      "from": "old",
      "to": "new"
    }, ...
  }
}

In the above JSON example, the following fields are:

 • time“ is the UTC time and date the webhook was sent.
 • user_id“ is the ID of the user who caused the event to be triggered.
 • user_name“ is their user’s name.
 • company_id“ field is the unique number identifier of the company the user works for.
 • export_key“ is the value of the export key in company settings which can be used as a security check.
 • event“ is the name of the webhook event that was triggered.
 • data“ is the data that appertains to the webhook event.
 • changes“ are the fields that changed, being what they were to what they got changed to.

HireHop will not wait for a response from the called URL or report an HTTP error from calling it.

Example PHP code for a URL endpoint to capture the webhook data would be:

<?php
	// Read the JSON data
	$postdata = file_get_contents('php://input');
	// Convert JSON data to an object
	$data_str = json_decode($postdata);
?>

 

Posted in API

HireHop Rest API – Príručka Začíname

HireHop je postavený na rozhraní API, čo znamená, že čokoľvek, čo HireHop robí, môžete vykonať aj pomocou rozsiahleho rozhrania API. Všetko, čo potrebujete na prístup k Rest API, je užívateľský token aplikovaný ako GET alebo POST na príslušný koncový bod URL.

API Tokeny

Ak chcete vygenerovať token API, prejdite na stránku „Nastavenia“ a vyberte kartu „Používatelia“. Vyberte alebo vytvorte používateľa a potom, keď je vybraný konkrétny používateľ, kliknite na tlačidlo „Ponuka“ a potom na možnosť „Token API“ a vygenerujte token. Token sa potom zobrazí a možno ho skopírovať do schránky pomocou tlačidla kopírovať.

Token sa stane neplatným, ak zmeníte e-mail alebo heslo vybraného používateľa alebo sa k nemu následne prihlásite. Aby ste tomu zabránili, mali by ste vytvoriť špecializovaného používateľa rozhrania API a z bezpečnostných dôvodov mu poskytnúť príslušné povolenia, čím ho obmedzíte na čokoľvek, na čo nebudete rozhranie API používať.

Z bezpečnostných dôvodov by ste nikdy nemali používať token v kóde JavaScript front-end, mali by ste ho použiť iba na strane servera, pretože ak hacker získa token, môže zmeniť a získať prístup k vašim údajom na HireHop, takže svoj token udržujte v tajnosti. Ak váš token unikne, stačí zmeniť heslo používateľa API a vygenerovať nový token.

Použitie Tokenu

Token by mal byť nastavený ako parameter GET alebo POST, ktorý sa nazýva „token“. Napríklad na načítanie údajov úlohy pre úlohu číslo 52 HireHop zavolá koncový bod API:

https://myhirehop.com/php_functions/job_refresh.php?job=52

Ak chcete volať rovnaký koncový bod pomocou tokenu, adresa URL by bola:

https://myhirehop.com/php_functions/job_refresh.php?job=52&token=dqwejk5GVT65909bHHBN7922pq5hxjm%207hmn

Pamätajte, že pri odovzdávaní tokenu cez GET (parameter adresy URL, ako je uvedené vyššie), musíte token najskôr zakódovať pomocou nástroja, ako je https://meyerweb.com/eric/tools/dencoder.

Údaje zaúčtovania

Ak chcete vytvoriť alebo upraviť údaje v HireHop , musíte použiť POST. Pri odosielaní údajov by ste mali nastaviť iba polia, ktoré chcete zmeniť, napríklad vytvoriť alebo upraviť úlohu pomocou koncového bodu https://myhirehop.com/php_functions/job_save.php, pričom parameter „job“ nastavte na „0 “ alebo jeho vynechaním vytvoríte novú úlohu, čokoľvek iné upraví príslušné číslo úlohy. Ak chcete upraviť názov spoločnosti v úlohe číslo 52, údaje o príspevku by mali byť:

{
"job" : 52,
"name" : "New Name",
"token" : "dqwejk5GVT65909bHHBN7922pq5hxjm=-7hmn"
}

Koncové body API

Mnohé koncové body API sú zdokumentované v dokumentácii API a mnohé ďalšie treba nasledovať.  Ak chcete vytvoriť koncový bod pre úlohu, v aplikácii HireHop použite sieťovú konzolu prehliadača na kontrolu sieťových volaní a nastavení parametrov. Čoskoro bude zverejnený rozsiahly sprievodca koncovými bodmi URL.

Obmedzenia sadzieb

HireHop umožňuje každému používateľovi 60 žiadostí o pripojenie v priebehu 1 minúty. Ak ich je viac ako 60, vráti sa chyba „Bezpečnostné varovanie, príliš veľa transakcií“ (327).

Posted in API

Cross Domain Fonts CORS – CSS font-face not loading

Many users have created some amazing documents for use in HireHop, utilizing HTML5, JavaScript and CSS functionality.  For these documents users sometimes need a special font that they store on their server, however, sometimes the font doesn’t seem to work in the HireHop document.  The reason for this is because of Cross-Origin Resource Sharing (CORS) restrictions in browsers.

Fonts Not Loading in Documents & Web Pages

Most web browsers do not allow cross-domain requests, this is because of the same origin security policy. The result is that sometimes when using web-fonts from another domain, this can cause errors and the font does not load in the web page (or HireHop documents). Basically, for security reasons, some files are being „flagged“ as not being allowed to be used across different domains by the server that hosts them, so the following typical code might not seem to work:

<style type="text/css">
@font-face {
  font-family: "OpenSans";
  src: url("https://my_server.com/fonts/OpenSans.woff2") format("woff2");
}
html, body{
  font: normal 16px OpenSans, sans-serif;
}
</style>

The Solution

To fix cross-origin restrictions for your fonts, the response from remote server that hosts the font files must include the Access-Control-Allow-Origin header in the font file.

If you’re using font services like Typekit or Google Fonts, or maybe content delivery networks like BootstrapCDN, CdnJS or JsDelivr to load your prefered fonts, you don’t need to do anything, because the Access-Control-Allow-Origin header is already sent in their response header.

Apache

To configure an Apache web server, put the following code into the httpd.conf or .htaccess file.

 1. Add the mime type headers on Apache:
  AddType application/vnd.ms-fontobject  .eot
  AddType application/x-font-opentype   .otf
  AddType image/svg+xml          .svg
  AddType application/x-font-ttf      .ttf
  AddType application/font-woff      .woff
  AddType application/font-woff2      .woff2
  
 2. Enable cross-origin resource sharing (CORS) on Apache for the mime types:
  <IfModule mod_headers.c>
   <FilesMatch ".(eot|otf|svg|ttf|woff|woff2?)$">
    Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
   </FilesMatch>
  </IfModule>
  

NGINX

To configure an NGINX web server, put the following code into the /etc/nginx/nginx.conf or your custom /etc/nginx/conf.d/custom.conf file.

 1. Add the mime type headers on NGINX:
  application/vnd.ms-fontobject  eot;
  application/x-font-opentype   otf;
  image/svg+xml          svg;
  application/x-font-ttf      ttf;
  application/font-woff      woff;
  application/font-woff2      woff2;
  
 2. Enable cross-origin resource sharing (CORS) on NGINX for the mime types:
  location ~* .(eot|otf|svg|ttf|woff|woff2)$ {
    add_header Access-Control-Allow-Origin *;
  }
  

IIS

To configure the Microsoft IIS, add the following the code to the web.config system.webServer block.

 • Enable cross-origin resource sharing (CORS) on IIS
  <system.webServer>
   <httpProtocol>
    <customHeaders>
     <add name="access-control-allow-origin" value="*" />
     <add name="access-control-allow-headers" value="content-type" />
    </customHeaders>
   </httpProtocol>
  </system.webServer>
  

PHP

If you can’t change the server settings, you can always use PHP to deliver the font file.

 • Use a server script file rather than a physical font file
  <style type="text/css">
  @font-face {
    font-family: 'OpenSans';
    src: url('https://my_server.com/fonts/OpenSans.php') format('woff2');
  }
  html, body{
    font: normal 16px OpenSans, sans-serif;
  }
  </style>
  
 • How to fix cross-domain @font-face issues with PHP
  <?php
  // fonts.php
  header('Access-Control-Allow-Origin: *');
  header('Content-Type: application/font-woff2');
  echo @file_get_contents('/fonts/OpenSans.woff2');
  ?>
  
Posted in API

Customisation & Customising Widgets – HireHop API NoHTML Framework

HireHop is completely customisable, you can even add custom fields, all done using the HireHop JavaScript injection method, in which JavaScript files that you have written are inserted into HireHop pages.  If you look at the page source of a HireHop page, you will see <!– PLUGINS –>, it is after here where the JavaScript for your plugins will be inserted.

HireHop has been built from the ground up, developing our own framework that we call NoHTML, amalgamating existing technology and methodology to produce a framework that is easy to use, extendable and enables fast page loading, even on slow internet connections.

Apart from the main part of the page, the main parts of HireHop are dynamically built on the client machine using JavaScript and jQuery widgets, similar to REACT and JSX, but more simple and of course using the familiar jQuery framework.  For instance, if you load a Job page and inspect the page (press F12 for the browser’s object inspector), you will see a <div> element at the bottom of the page structured like so:

<div id=“notes_tab„></div>

As you can see the above <div> is just an empty div element. If you click on the „Notes“ tab, suddenly the above element is populated with elements.  Looking at your browser’s inspector you will also notice that the only data loaded from the server was some JSON and not the code in the notes tab.  The notes tab was built dynamically on the client machine using a custom jQuery UI Widget called $.notes() (internally called $.custom.notes) that is defined in the file /js/notes.js, and that widget used an ajax call to the server to get the data to populate it.

All the widget files on HireHop are compressed for speed, however to see the expanded source just add a .MAX to the end of the file’s name, for instance /js/notes.MAX.js.

To inject JavaScript into your webpages, if you go to Settings->Company Settings, and in Plugins add the url of your JavaScript file, which should be on an https server.  You can add multiple URLs which you can separate with a „;“ (semi-colon).  All URLs must be to a secure https domain.

Extending A Widget

As these are jQuery UI Widgets, you can use a type of Object Orientated programming technique to overwrite parts of the HireHop widgets. For example, we are going to create a small plugin that adds a span element with the word Hello after the Refresh button on the notes widget.

First create a JavaScript file on your web server and add the following code

$(document).ready(function(){
// Check if the notes widget exists
if(typeof($.custom.notes)!=“undefined“ && hh_api_version<=1) {
// Redefine notes widget
$.widget(„custom.notes„, $.custom.notes, {
_init_main: function() {
// Call the old _init_main
this._super(arguments);
// Add an hello after the refresh button
$(„<span>„,{ html:“ Hello“ }).insertAfter(this.btnRefresh);
},
// Even add your own new functions into the widget if you want

new_function_name: function() { }
});
}
});

The above code is available in a file located at https://s.myhirehop.com/plugins/demo.js.

Explaining the code above line by line:

$(document).ready(function(){
First we wait for the document to be ready and all page elements and JavaScript files to be loaded.  In this case this is not necessary as the /js/notes.js file is loaded before the plugin script, however for this example we have left it in for reference.

if(typeof($.custom.notes)!=“undefined“ && hh_api_version<=1) {
Next we test to see if the notes widget has been defined, if it has we will proceed to overwrite one part of it.  Here we are also testing the HireHop API version the user is using.  As new versions of HireHop are released, the user will have the option to use it and this makes sure that your plugin is compatible with that version.

$.widget(„custom.notes„, $.custom.notes, {
Here we are initiating merging of a new JavaScript object containing functions into the notes widget.

_init_main: function() {
By naming a function the same as an existing one, it will be overwritten.

this._super(arguments);
This calls the inherited function, being the function we are overwriting.

$(„<span>“,{ html:“ Hello“ }).insertAfter(this.btnRefresh);
We then add a simple span element containing the word „Hello“ after the Refresh button. you could also use $(„<span> Hello</span>“).insertAfter(this.btnRefresh);. To address elements, you should always use the variables assigned to elements and never the element ID’s as most ID’s on HireHop are dynamically created and will be different with every instance.  If the element ID has numbers in it or is not nicely named, definitely don’t use it.

new_function_name: function() { }
Finally, this does nothing and is not necessary for what we need to do, it just demonstrates that you can even add your own functions into the widget.

When you reload the HireHop page, you will see the word Hello after the refresh button if you did everything correctly.

Versioning

A huge advantage of using the HireHop NoHTML framework is that all the JavaScript is cached, resulting in fast page loading as the browser uses the JavaScript files in its cache.  This can be problematic when you update your plugin, as all the users using it, their browsers won’t download the updated version, and instead use their cached version, that is unless they clear their browser cache.

To overcome this, when adding your JavaScript URLs to the Plugins options, you can use a versioning parameter, for example for https://www.mywebsite.com/plugin.js you would enter it as https://www.mywebsite.com/plugin.js?v=1. After an update you can then change it to read https://www.mywebsite.com/plugin.js?v=2 which will force all browsers to reload the JavaScript file from your server.

Working Demo

If you add the path https://myhirehop.com/plugins/title_bar.js into your plugins in „Settings->Company settings“, you will see this adds a a small box in the top left on job pages and enables users with permission to do so to switch depots with a drop down in the top right of the screen.  If you look at the source code, you can see how this basic plugin works.

Please note, plugins will not load in the settings page for security reasons and will only load if you have a paid subscription.

Posted in API

Custom Fields – HireHop API

You can have an unlimited number of custom fields in HireHop specific to each record, a record being a job, project, test/service, asset, etc.  All custom fields can be used in documents, as long as they exist, otherwise they will just be blank.

Currently custom fields are only fully supported in Jobs and Projects. Custom fields can only be used using plugins.

Custom Fields Structure

When fetching a custom field for the currently edited record, there is a function called _get_custom_field_value(field) which will return NULL if the field is not set, a string, or a JavaScript object, depending on how you saved it.

You probably should save custom fields as a JavaScript object (like JSON) in the following format for more printing control, as if it is just a string, HireHop will treat it as a string:

"field_name" :
{
"value"  : "The value of the field",
"type"   : "The field type, default is text, it can also be number, currency, text, date, html and array"
"format" : "For date type only, eg "ddd, dddddd tt" // = "Mon, January 1 2017 12:00"
}

 • value is the value of the field in any format.
 • type tells HireHop how the field should be treated when merging it into a document. An array field will be displayed as JSON.
 • format tells HireHop how to format the field in the document, currently only available dates and is dependent on the users settings and how their date and time formats are set:
  • dddddd for a long date (like January 1 2018)
  • ddddd for a short date (like 01/01/2018)
  • dddd for the day of the week (like Monday)
  • ddd for the short day of the week (like Mon)
  • tt for the time (like 12:36 am).

The format part is only needed for dates and if it is not set, nothing will show.  You can merge formats together and add separators, for instance you can use dddd, dddddd tt which will give „Monday, January 1 2018 12:00“ if the user has set a date order as day month year. The value for a date type must be stored in the yyyy-mm-dd hh:mm format.

If you just save the field as a string and not a JavaScript object, that’s fine, HireHop will just treat it as a string.  Saving your custom fields as a JavaScript object will give you greater control, especially when HireHop prints them in a document.

Saving The Custom Fields

On all edit forms that support custom fields, there is a function called _save_custom_field_value(field, value).  This stores your fields to be saved later.  If you can’t find the function, please contact us.

Please note, that all changes must be written prior to saving.

When the custom fields are saved, they are merged with the existing fields, and any new fields passed with the same name as any existing ones, the new values will be set.

When saving the custom fields, for example using /php_functions.job_save.php directly as an API call, only parameters set will be updated, so if you only set the custom_fields post parameter, only the custom fields will change, all the other fields will stay as is.

Printing Custom Fields

All custom fields can be incorporated into documents just like normal fields and are prefixed with a single „_“ (underscore) character.  For example, for a custom field in a job called „field_name“, you would load it by using the merge field „job:_field_name„.

Naming Custom Fields

Some custom fields in documents merge fields together, for example tests merge with an asset in some document fields, so be careful not to use the same field name in an asset and a test.  Also, other plugins maybe added in the future written by yourself or from another source, so add a prefix that denominates you, for example plugins written HireHop by use the „hh_“ prefix, so a field written in a plugin by us might be called „hh_NewName“.  Field names in document merges are not case sensitive, but they obviously are in JavaScript.

Searchable Custom Field

There is an additional field called CUSTOM_INDEX, that can be used for searching, filtering and listed in search results.  The field is a 45 character string value that can be set to NULL. To enable the field to be shown in the search results on the home page, change the allSearchCols global JavaScript variable by adding CUSTOM_INDEX to it:

if(allSearchCols.constructor===Array && doc_type==0 ) {
allSearchCols.push("CUSTOM_INDEX");
}

There is also a language setting for the custom field displayed name:

if(typeof(lang["customIndexTxt"])=="undefined" || lang["customIndexTxt"]=="") {
lang["customIndexTxt"] = "Custom field name";
}

The reason for the testing for undefined or blank above is just in case the user has set it in the language.

You can use the custom searchable field in the page by adding a lookup in the page or the editor.  On jobs there is a hidden tile that displays the  CUSTOM_INDEX field and can be shown and utilised like so in a plugin:

$("#job_tile_custom_index")
.show()
.click(function() {
window.open("https://www.my_external_app.com?id="+job_data["CUSTOM_INDEX"],"newwindow");
});

To save the CUSTOM_INDEX field in the relevant edit widget, using a custom plugin you can add a form element into the edit widget, for example like so:

// This adds the CUSTOM_INDEX field into the job edit widget
if(typeof($.custom.job_edit)!="undefined") {
// Redefine job_edit, move name to after telephone
$.widget("custom.job_edit", $.custom.job_edit, {
_init_main: function() {
// Call the old _init_main
this._super(arguments);
// Add an extra edit in the job edit
var table = this.default_disc.closest("table");
var tr = $("<tr>").appendTo( table);
$("<td>", { html: lang.customIndexTxt+ " :" }).appendTo(tr);
$("<input>", {
"name" : "custom_index", // Parameter to pass when saving
"class" : "data_cell",   // Setting class to data_cell tells HireHop it is a standard data field
"data-field" : "CUSTOM_INDEX", // Name of the field
"maxlength" : 45         // The CUSTOM_INDEX has a maximum length of 45 characters
})
.appendTo( $("<td>").appendTo(tr) );
// Change the memo height to compensate
this.job_edit_memo.height(110);
}
});
}

The CUSTOM_INDEX field is called xxx:custom_index in the document and is passed as a string into the document.

Global Custom Fields

Occasionally you might want to store a global counter, etc. for the whole company.  To read and store global custom fields use /php_functions/custom_fields_global_load.php and /php_functions/custom_fields_global_save.php.  Saving the data, you need to pass either a json string or json array:

$("#saving_dialog").dialog("open");
// This adds the CUSTOM_INDEX field into the job edit widget
$.ajax({
url: "/php_functions/custom_fields_global_save.php",
type: "post",
dataType: "json",
data: {
"fields":{"my_field":"any type of value"}
// or a json string
// "field":'{"my_field":"any type of value"}'
},
success: function(data)
{
$("#saving_dialog").dialog("close");
// HireHop reported an error
if(typeof(data.error) !== "undefined")
error_message(isNaN(parseInt(data.error)) ? data.error : lang.error[data.error]);
else
{
// All good, "data" is a javascript object (JSON) of all global custom fields
}
},
// Handle an http error
error: function(jqXHR, textStatus, errorThrown)
{
$("#saving_dialog").dialog("close");
error_message(lang.error[1]+" ("+errorThrown+").");
}
});

Custom Fields in the Settings Page

These fields use the same storage as the standard custom fields in HireHop. For example, if you setup a custom field for jobs in Settings called „testing“, give it a value on a few jobs, even after deleting the custom field in Settings, the field can still be used above and visa-versa. The custom fields builder in Settings is a way to add custom fields without programming anything.

Posted in API