Tieto Podmienky používania sú určené na vysvetlenie našich povinností ako poskytovateľa služieb a vašich povinností ako zákazníka. Pozorne si ich prečítajte.

Tieto Podmienky sú záväzné pre akékoľvek používanie Služby a vzťahujú sa na vás od chvíle, keď vám HireHop poskytne prístup k Službe.

Služba HireHop sa bude časom vyvíjať na základe spätnej väzby od používateľov. Účelom týchto podmienok nie je odpovedať na každú otázku alebo riešiť každý problém, ktorý nastane pri používaní služby HireHop. HireHop si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky s účinnosťou od zverejnenia upravených podmienok a HireHop vynaloží maximálne úsilie, aby vám tieto zmeny oznámil prostredníctvom e-mailu alebo oznámenia prostredníctvom webovej stránky. Je pravdepodobné, že podmienky používania sa časom zmenia. Je vašou povinnosťou uistiť sa, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasili s najnovšími podmienkami dostupnými na webovej lokalite.

Registráciou na používanie Služby potvrdzujete, že ste si prečítali tieto Podmienky a porozumeli im a máte oprávnenie konať v mene akejkoľvek osoby, pre ktorú Službu používate. Má sa za to, že súhlasíte s týmito Podmienkami v mene akéhokoľvek subjektu, pre ktorý používate Službu.


This is a translation from English and only a rough guide. The terms of use at https://www.hirehop.com/terms-of-use/ in English are the legally agreed terms of use.

Toto je preklad z angličtiny a len hrubý návod. Podmienky používania na https://www.hirehop.com/terms-of-use/ v angličtine sú právne dohodnuté podmienky používania.


 1. Definície

  „Dohoda“
  znamená tieto Podmienky používania.
  „Poplatok za prístup“
  znamená mesačný alebo ročný poplatok (bez akýchkoľvek daní a ciel), ktorý máte zaplatiť v súlade s sadzobníkom poplatkov (ktorý môže HireHop z času na čas zmeniť, keď vám to oznámi).
  „Dôverné informácie“
  zahŕňa všetky informácie, ktoré si zmluvné strany vymieňajú, či už písomne, elektronicky alebo ústne, vrátane Služby, ale nezahŕňa informácie, ktoré sú alebo sa stanú verejne dostupnými inak ako neoprávneným zverejnením druhou stranou.

  dd>

  „Údaje“
  znamená akékoľvek údaje vložené vami alebo s vaším poverením na webovú stránku.
  „Právo duševného vlastníctva“
  znamená akýkoľvek patent, ochrannú známku, servisnú značku, autorské právo, morálne právo, právo na dizajn, know-how a akékoľvek iné práva duševného alebo priemyselného vlastníctva kdekoľvek na svete, či už registrované alebo neregistrované.
  „Služba“
  znamená online softvér na prenájom vybavenia, účtovníctvo a financie & služby správy aktív sprístupnené (ako môže HireHop z času na čas zmeniť alebo aktualizovať) prostredníctvom webovej stránky.
  Webové stránky
  znamená internetovú stránku na doméne www.myhirehop.com, túto doménu alebo akúkoľvek inú stránku prevádzkovanú HireHop.
  „HireHop“
  znamená HireHop Software Limited, čo je spoločnosť registrovaná v Spojenom kráľovstve, registrovaná adresa je 8th Floor, Elizabeth House, 54-58 High Street, London, HA8 7EJ, UK.
  „Pozvaný používateľ“
  znamená akúkoľvek osobu alebo subjekt iný ako Predplatiteľ, ktorý z času na čas používa Službu so súhlasom Predplatiteľa.
  „Odberateľ“
  znamená osobu, ktorá legálne vlastní e-mailovú adresu použitú na registráciu a vytvorenie Služby (ďalej len Hlavný e-mail), a ak to kontext dovoľuje, zahŕňa akýkoľvek subjekt, v mene ktorého sa táto osoba zaregistruje na používanie Služby. Hlavná e-mailová adresa môže byť zmenená osobou a/alebo subjektom tak, aby priradila náhradného odberateľa.
  „Vy“
  znamená predplatiteľa a tam, kde to kontext dovoľuje, pozvaného používateľa. „Vaše“ má zodpovedajúci význam.
  „Zásady a postupy osvedčených postupov zálohovania“
  znamená, že HireHop bude vykonávať automatické zálohovanie každý deň, bude uchovávať uvedené zálohy aspoň 3 dni a bude uchovávať replikované kópie hlavnej databázy v reálnom čase na serveroch v Európe a USA.
  „Používateľ“
  znamená používateľský prístupový účet nastavený vami alebo pozvaným používateľom, ktorý vám, pozvanému používateľovi alebo akejkoľvek inej entite umožňuje prístup k Službe.
 2. Používanie softvéru

  HireHop vám udeľuje právo na prístup k Službe a jej používanie prostredníctvom webovej stránky s konkrétnymi používateľskými rolami, ktoré máte k dispozícii podľa typu vášho predplatného. Toto právo je nevýlučné, neprenosné a obmedzené a podlieha tejto dohode. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v súlade s akoukoľvek príslušnou písomnou dohodou medzi predplatiteľom a pozvanými používateľmi alebo akýmikoľvek inými príslušnými zákonmi:

  1. Účastník určuje, kto je pozvaný používateľ a akú úroveň roly používateľa aprístup k príslušnej Službe, ktorú má pozvaný používateľ;
  2. Účastník je zodpovedný za používanie Služby všetkými pozvanými používateľmi;
  3. Účastník vždy kontroluje úroveň prístupu každého pozvaného používateľa k príslušnej Službe a môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odvolať alebo zmeniť prístup pozvaného používateľa alebo úroveň prístupu, pričom v takom prípade táto osoba alebo subjekt prestane byť pozvaným používateľom alebo bude mať podľa okolností inú úroveň prístupu;
  4. v prípade akéhokoľvek sporu medzi predplatiteľom a pozvaným používateľom v súvislosti s prístupom k akejkoľvek organizácii alebo službe, predplatiteľ rozhodne, aký prístup alebo úroveň prístupu k príslušným údajom alebo službe bude mať pozvaný používateľ, ak existuje.
  5. li>

 3. Vaše povinnosti

  1. Platobné povinnosti:

   1. Mesačne – faktúra za Poplatok za prístup sa bude vystavovať každý mesiac od dátumu, keď ste si prvýkrát prihlásili predplatné „Prvý používateľ“ do HireHop. Všetky faktúry budú zahŕňať Poplatok za prístup za mesiac používania. HireHop vám bude naďalej mesačne fakturovať, kým nebude táto zmluva ukončená v súlade s odsekom 8. Všetky faktúry HireHop si budete môcť stiahnuť v službe na stránke „Nastavenia“ v časti „Predplatné“. Musíte zaplatiť všetky sumy uvedené v akejkoľvek faktúre. Zodpovedáte za zaplatenie všetkých daní a ciel okrem Poplatku za prístup.
   2. Ročne – faktúra za Poplatok za prístup bude vystavená každý rok počnúc dátumom, kedy ste sa prvýkrát prihlásili na odber služby HireHop „Prvý používateľ“. Všetky faktúry budú zahŕňať Poplatok za prístup za rok používania. HireHop vám bude naďalej každoročne fakturovať, kým nebude táto zmluva ukončená v súlade s článkom 8. Všetky faktúry HireHop si budete môcť stiahnuť v službe na stránke „Nastavenia“ v časti „Predplatné“. Musíte zaplatiť všetky sumy uvedené v akejkoľvek faktúre. Zodpovedáte za zaplatenie všetkých daní a ciel okrem Poplatku za prístup
  2. Preferenčné ceny alebo zľavy:

   Z času na čas vám môžu byť ponúknuté zvýhodnené ceny alebo zľavy za prístupové poplatky. Nárok na takéto preferenčné ceny alebo zľavy je podmienený vaším prijatím zodpovednosti za platbu akýchkoľvek poplatkov za prístup. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné práva, ktoré HireHop môže mať podľa týchto Podmienok alebo zákona, si HireHop vyhradzuje právo vystaviť faktúry za celé (nezľavnené) poplatky za prístup splatné alebo pozastaviť alebo ukončiť vaše používanie Služby v prípade, že akékoľvek faktúry za tieto Prístupové poplatky nie sú zaplatené v plnej výške.

  3. Všeobecné povinnosti:

   Službu a webovú stránku musíte používať iba na svoje vlastné zákonné interné obchodné účely v súlade s týmito Podmienkami a akýmkoľvek oznámením odoslaným HireHop alebo podmienkou zverejnenou na webovej stránke. Službu a webovú stránku môžete používať v mene iných alebo na poskytovanie služieb iným, ale ak tak urobíte, musíte sa uistiť, že máte na to oprávnenie a že všetky osoby, ktorým alebo ktorým sú služby poskytované, budú dodržiavať a akceptovať všetky podmienky tejto zmluvy, ktoré sa na vás vzťahujú.

  4. Podmienky prístupu:

   1. Musíte zabezpečiť, aby všetky používateľské mená a heslá potrebné na prístup k Službe boli bezpečné a dôverné. Musíte okamžite informovať HireHop o akomkoľvek neoprávnenom použití vašich hesiel alebo akomkoľvek inom porušení bezpečnosti a HireHop vaše heslo resetuje a musíte podniknúť všetky ďalšie kroky, ktoré HireHop primerane považuje za potrebné na udržanie alebo zvýšenie bezpečnosti počítačových systémov a sietí HireHop a vášho prístup k Službám.
   2. Podmienkou týchto podmienok je, že pri prístupe a používaní Služieb musíte:
    1. nepokúšať sa narušiť bezpečnosť alebo integritu počítačových systémov alebo sietí HireHop alebo, ak sú služby hosťované treťou stranou, počítačových systémov a sietí tejto tretej strany;
    2. nepoužívať ani nezneužívať Služby akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol narušiť funkčnosť Služieb alebo Webových stránok alebo iných systémov používaných na poskytovanie Služieb alebo narušiť schopnosť akéhokoľvek iného používateľa používať Služby alebo Webové stránky;
    3. li>

    4. nepokúsiť sa získať neoprávnený prístup k iným materiálom okrem tých, ku ktorým ste dostali výslovné povolenie na prístup, alebo k počítačovému systému, na ktorom sú služby hosťované;
    5. neprenášajte ani nevkladajte na webovú lokalitu žiadne: súbory, ktoré môžu poškodiť akúkoľvek inú osobuvýpočtové zariadenia alebo softvér, obsah, ktorý môže byť urážlivý, alebo materiál alebo Údaje porušujúce akýkoľvek zákon (vrátane údajov alebo iného materiálu chráneného autorským právom alebo obchodným tajomstvom, ktoré nemáte právo používať); a
    6. nepokúšať sa upravovať, kopírovať, prispôsobovať, reprodukovať, rozoberať, dekompilovať alebo spätne analyzovať akékoľvek počítačové programy používané na poskytovanie Služieb alebo na prevádzkovanie webovej stránky, pokiaľ to nie je nevyhnutne potrebné na používanie niektorého z nich na normálnu prevádzku.
   3. Povolením funkcie viacerých mien v rámci Služieb potvrdzujete, že ste si prečítali a prijímate XE.com zmluvné podmienky pre používanie služby XE Currency Datafeed.
   4. Pomocou synchronizácie s externými účtovnými balíkmi musíte prijať podmienky používania od Xero, QuickBooks a/alebo akýkoľvek iný systém, do ktorého exportujete a z ktorého importujete.
  5. Obmedzenia používania:

   Používanie Služby podlieha obmedzeniam, vrátane, ale nie výlučne, počtu hovorov, ktoré môžete vy alebo pozvaný používateľ uskutočniť proti aplikačnému programovaciemu rozhraniu HireHop a
   servis:

   1. Ak ktorýkoľvek používateľ uskutoční viac ako 60 hovorov alebo transakcií za minútu, prístup uvedeného používateľa bude pozastavený na dobu 1 minúty.
   2. Ak má niektorý používateľ 10 neúspešných pokusov o prihlásenie do 5 minút, prístup pre nové prihlásenie do Služby bude pozastavený na dobu 5 minút.
   3. Ak dôjde k viacnásobnému pozastaveniu z dôvodu 3.5.1 alebo 3.5.2 v priebehu jednej hodiny, HireHop si vyhradzuje právo pozastaviť Službu.
   4. Ak by sa v priebehu jednej hodiny vyskytlo viac ako 60 hovorov za minútu proti aplikačnému programovaciemu rozhraniu HireHop s použitím poverení používateľov alebo tokenov vygenerovaných vami alebo pozvaným používateľom, HireHop si vyhradzuje právo pozastaviť službu.
   5. Ak bude Služba pozastavená z dôvodu 3.5.3 alebo 3.5.4, HireHop odvolá pozastavenie len vtedy, keď všetky problémy spôsobujúce nezvyčajný počet hovorov odstránite.
  6. Podmienky komunikácie:

   Podmienkou týchto Podmienok je, že ak použijete akékoľvek komunikačné nástroje dostupné prostredníctvom webovej stránky (ako je akékoľvek fórum, diskusná miestnosť alebo centrum správ), súhlasíte s tým, že takéto komunikačné nástroje budete používať iba na zákonné a legitímne účely. Žiadny takýto komunikačný nástroj nesmiete používať na uverejňovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu, ktorý nesúvisí s používaním Služieb, vrátane (okrem iného): ponuky tovaru alebo služieb na predaj, nevyžiadané komerčné e-maily, súbory, ktoré môžu poškodiť akékoľvek iné výpočtové zariadenia alebo softvér osoby, obsah, ktorý môže byť urážlivý pre iných používateľov Služieb alebo Webovej lokality, alebo materiál porušujúci akýkoľvek zákon (vrátane materiálu, ktorý je chránený autorským právom alebo obchodným tajomstvom, na použitie ktorého nemáte právo) .

   Keď uskutočníte akúkoľvek komunikáciu na webovej stránke, vyhlasujete, že máte povolenie na takúto komunikáciu. HireHop nie je povinný zabezpečiť, aby komunikácia na Webovej stránke bola legitímna alebo že sa týkala iba používania Služieb. Rovnako ako pri akomkoľvek inom webovom fóre, musíte byť opatrní pri používaní komunikačných nástrojov dostupných na webovej stránke. HireHop si však vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia odstrániť akúkoľvek komunikáciu.

  7. Odškodnenie:

   Odškodňujete HireHop za: všetky nároky, náklady, škody a straty vyplývajúce z vášho porušenia ktorejkoľvek z týchto podmienok alebo akejkoľvek povinnosti, ktorú môžete mať voči HireHop, vrátane (okrem iného) akýchkoľvek nákladov súvisiacich s vymáhaním akýchkoľvek poplatkov za prístup, ktoré sú splatné, ale nezaplatili ste ich, ak v primeranej lehote nenapravíte.

 4. Dôvernosť a ochrana osobných údajov

  1. Dôvernosť:

   Pokiaľ príslušná strana nemá predchádzajúci písomný súhlas druhej strany alebo ak to nevyžaduje zákon:

   1. Každá strana zachová dôvernosť všetkých dôverných informácií druhej strany získaných v súvislosti s týmito podmienkami. Žiadna zo strán bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany nezverejní ani nesprístupní žiadne dôverné informácie žiadnej osobe ani ich nepoužije vo svoj vlastný prospech inak, ako sa zamýšľa.týmito Podmienkami.
   2. Povinnosti každej strany vyplývajúce z tohto článku zostanú v platnosti aj po ukončení týchto podmienok.
   3. Ustanovenia odsekov 4.1.1 a 4.1.2 sa nevzťahujú na žiadne informácie, ktoré:
    1. je alebo sa stane verejne známym inak ako porušením tohto ustanovenia;
    2. získané od tretej strany, ktorá ho získala zákonným spôsobom a ktorá nie je povinná obmedzovať jeho zverejnenie;
    3. je vo vlastníctve prijímajúcej strany bez obmedzenia v súvislosti so zverejnením pred dátumom prijatia od poskytujúcej strany; alebo
    4. je vyvinutý nezávisle bez prístupu k Dôverným informáciám.
    5. požadujete, aby ste ho zverejnili, pričom súhlasíte s tým, že HireHop predáte svoje akcie, umožní HireHop zverejniť požadované informácie a kontaktné údaje vašej organizácie; alebo
    6. sú obrázky nahrané do skladu a/alebo adresára HireHop.
  2. Ochrana osobných údajov:

   HireHop dodržiava zásady ochrany osobných údajov, ktoré stanovujú povinnosti strán týkajúce sa osobných údajov. Mali by ste si prečítať tieto pravidlá na www.hirehop.com/privacy-policy/ a budete to považovať za súhlas pravidlá, keď prijmete tieto Podmienky.

 5. Duševné vlastníctvo

  1. Všeobecné:

   Vlastníctvo a všetky práva duševného vlastníctva v rámci služieb, webovej stránky a akejkoľvek dokumentácie súvisiacej so službami zostávajú vlastníctvom spoločnosti Justin Philip Levene esq. a je licencovaný HireHop (alebo jeho poskytovateľom licencií).

  2. Vlastníctvo údajov:

   Vlastníctvo a všetky práva duševného vlastníctva k údajom zostávajú vaším vlastníctvom. Váš prístup k údajom je však podmienený úplným zaplatením poplatku za prístup HireHop v čase splatnosti. Udeľujete HireHop a
   licenciu na používanie, kopírovanie, prenos, ukladanie a zálohovanie vašich informácií a údajov na účely umožnenia prístupu a používania Služieb a na akýkoľvek iný účel súvisiaci s poskytovaním služieb pre vás.

  3. Zálohovanie údajov:

   Musíte uchovávať kópie všetkých údajov vložených do Služby. HireHop dodržiava svoje zásady a postupy pri zálohovaní, aby zabránil strate údajov, vrátane režimu denného zálohovania systémových údajov, ale nezaručuje, že nedôjde k strate údajov. HireHop výslovne vylučuje zodpovednosť za akúkoľvek stratu údajov bez ohľadu na spôsob, akým bola spôsobená.

  4. Aplikácie tretích strán a vaše údaje.

   Ak povolíte používanie aplikácií tretích strán v spojení so Službami, beriete na vedomie, že HireHop môže poskytovateľom týchto aplikácií tretích strán povoliť prístup k vašim údajom tak, ako je to potrebné na spoluprácu takýchto aplikácií tretích strán so Službami. HireHop nezodpovedá za žiadne zverejnenie, úpravu alebo vymazanie vašich údajov v dôsledku takéhoto prístupu poskytovateľov aplikácií tretích strán.

 6. Záruky a potvrdenia

  1. Úrad:

   Zaručujete, že tam, kde ste sa zaregistrovali na používanie Služby v mene inej osoby, máte oprávnenie vyjadriť súhlas s týmito Podmienkami v mene tejto osoby a súhlasíte s tým, že registráciou na používanie Služby zaväzujete osobu, v mene ktorej konáte. plnenie akýchkoľvek a všetkých povinností, ktoré sa na vás budú vzťahovať na základe týchto podmienok, bez obmedzenia vašich osobných povinností podľa týchto podmienok.

  2. Potvrdenie:

   Beriete na vedomie, že:

   1. Ste oprávnení používať Služby a Webovú lokalitu a pristupovať k informáciám a Údajom, ktoré vložíte na Webovú lokalitu, vrátane akýchkoľvek informácií alebo Dát vložených do Webovej lokality akoukoľvek osobou, ktorej ste oprávnili používať Službu. Máte tiež oprávnenie pristupovať k spracovaným informáciám a údajom, ktoré sú vám sprístupnené prostredníctvom vášho používania webovej lokality a služieb (či už sú tieto informácie a údaje vaše vlastné alebo kohokoľvek iného).
   2. HireHop nenesie žiadnu zodpovednosť voči žiadnej inej osobe okrem vás a nič v tejto dohode nepriznáva alebo nemá za cieľ poskytovať výhody inej osobe ako vám. Ak používate Služby alebo pristupujete na webovú stránku v mene alebo pre prospechspôsobilosť kohokoľvek iného ako vás (či už právnickej osoby alebo inej osoby), súhlasíte s tým, že:
    1. Zodpovedáte za zabezpečenie toho, že na to máte právo;
    2. Zodpovedáte za autorizáciu akejkoľvek osoby, ktorej je udelený prístup k informáciám alebo údajom, a súhlasíte s tým, že HireHop nemá povinnosť poskytnúť žiadnej osobe prístup k takýmto informáciám alebo údajom bez vášho povolenia a môže vám postúpiť akékoľvek žiadosti o informácie na adresa; a
    3. HireHop odškodníte za akékoľvek nároky alebo straty súvisiace s:
     1. odmietnutie HireHop poskytnúť akejkoľvek osobe prístup k vašim informáciám alebo údajom v súlade s týmito podmienkami,
     2. Sprístupnenie informácií alebo údajov spoločnosťou HireHop akejkoľvek osobe s vaším povolením.
   3. Poskytovanie Služieb, prístup k nim a používanie Služieb prebieha „tak, ako sú“ a je na vás
    riziko.
   4. HireHop nezaručuje, že používanie Služby bude neprerušované alebo bezchybné. Okrem iného, prevádzka a dostupnosť systémov používaných na prístup k Službe, vrátane verejných telefónnych služieb, počítačových sietí a internetu, môže byť nepredvídateľná a môže z času na čas narúšať alebo brániť prístupu k Službám. Spoločnosť HireHop nie je žiadnym spôsobom zodpovedná za takéto rušenie alebo zamedzenie vášho prístupu alebo používania Služieb.
   5. HireHop nie je vaším poradcom, obchodníkom ani účtovníkom a používanie Služieb nepredstavuje prijatie takýchto rád. Ak máte akékoľvek takéto otázky, obráťte sa na odborníka.
   6. Je vašou výhradnou zodpovednosťou určiť, či Služby spĺňajú potreby vášho podnikania a sú vhodné na účely, na ktoré sa používajú.
   7. Za dodržiavanie všetkých príslušných účtovných, daňových a iných zákonov naďalej zodpovedáte výlučne vy. Je vašou zodpovednosťou skontrolovať, či ukladanie a prístup k vašim údajom prostredníctvom softvéru a webovej lokality bude v súlade so zákonmi, ktoré sa na vás vzťahujú (vrátane všetkých zákonov, ktoré od vás vyžadujú uchovávanie záznamov).
  3. Žiadne záruky:

   HireHop neposkytuje žiadnu záruku na Služby. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, HireHop nezaručuje, že Služby budú spĺňať vaše požiadavky alebo že budú vhodné na akýkoľvek konkrétny účel. Aby sa predišlo pochybnostiam, všetky predpokladané podmienky alebo záruky sú vylúčené, pokiaľ to povoľuje zákon, vrátane (bez obmedzenia) záruk predajnosti, vhodnosti na daný účel, nároku a neporušenia.

  4. Záruky spotrebiteľa:

   Zaručujete a vyhlasujete, že získavate právo na prístup a používanie Služieb na obchodné účely a že v maximálnom rozsahu povolenom zákonom môže každý zákonný spotrebiteľ
   záruky alebo právne predpisy určené na ochranu nepodnikateľských spotrebiteľov v akejkoľvek jurisdikcii sa nevzťahujú na poskytovanie Služieb, Webových stránok alebo týchto Podmienok.

 7. Obmedzenie zodpovednosti

  1. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom spoločnosť HireHop vylučuje akúkoľvek zodpovednosť a zodpovednosť voči vám (alebo akejkoľvek inej osobe) v rámci zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) alebo inak za akúkoľvek stratu (vrátane straty informácií, údajov, ziskov a úspory) alebo škody vyplývajúce, priamo alebo nepriamo, z akéhokoľvek používania alebo spoliehania sa na službu alebo webovú stránku.
  2. Ak utrpíte stratu alebo škodu v dôsledku nedbalosti alebo nedodržania týchto podmienok zo strany HireHop, akýkoľvek váš nárok voči HireHop vyplývajúci z nedbanlivosti alebo zlyhania zo strany HireHop bude obmedzený v súvislosti s jedným incidentom alebo sériou súvisiacich incidentov , k Poplatkom za prístup, ktoré ste zaplatili za predchádzajúcich 12 mesiacov.
  3. Ak nie ste spokojní so Službou, vašou jedinou a výhradnou nápravou je ukončenie týchto Podmienok v súlade s článkom 8.
 8. Ukončenie

  1. Bezplatná politika

   Keď sa prvýkrát zaregistrujete na prístup k Službám, môžete Služby hodnotiť za definovaných podmienok bezplatného používania bez povinnosti pokračovať v používaní Služieb. Ak sa rozhodnete nepokračovať v používaní Služieb, vaša Služba bude vymazaná spoločnosťou HireHop po období 3 mesiacov, pričom nie je povinná vopred o tom informovať. Ak nebudete používať Služby po dobu 3 mesiacov, súhlasíte s tým, že HireHopvymazať všetky údaje, ktoré uchovávajú.

  2. Predplatené odbery

   HireHop neposkytne žiadnu náhradu za žiadne zostávajúce predplatené obdobie pre predplatený poplatok za prístup.

  3. Bezchybné ukončenie:

   Tieto Podmienky budú platiť počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje Poplatok za prístup zaplatený alebo splatný podľa článku 3.1. Na konci každého fakturačného obdobia budú tieto Podmienky automaticky pokračovať počas ďalšieho obdobia s rovnakým trvaním ako toto obdobie za predpokladu, že budete aj naďalej platiť predpísaný Poplatok za prístup v čase splatnosti, pokiaľ niektorá zo strán nevypovedá tieto Podmienky oznámením druhej strane minimálne 30 dní pred koncom príslušného platobného obdobia. Ak vypovedáte tieto Podmienky, budete povinný zaplatiť všetky príslušné Poplatky za Prístup na pomernom základe za každý deň aktuálneho obdobia až do dňa ukončenia týchto Podmienok vrátane.

  4. Porušenie:

   Ak ty:

   1. porušíte ktorúkoľvek z týchto podmienok (vrátane, bez obmedzenia, nezaplatením akýchkoľvek poplatkov za prístup) a nenapravíte porušenie do 14 dní od prijatia oznámenia o porušení, ak je možné porušenie napraviť;
   2. porušíte ktorúkoľvek z týchto podmienok a porušenie nie je možné napraviť (čo zahŕňa (bez obmedzenia) akékoľvek porušenie článku 3.4 alebo akúkoľvek platbu poplatkov za prístup, ktoré sú po splatnosti viac ako 30 dní); alebo
   3. Vy alebo váš podnik sa stanete platobne neschopným alebo sa váš podnik dostane do likvidácie alebo ak bude vymenovaný správca alebo správca akéhokoľvek majetku, alebo ak sa stanete platobne neschopným, alebo sa dohodnete so svojimi veriteľmi alebo sa stanete predmetom podobnej platobnej neschopnosti v akejkoľvek jurisdikcii,

   HireHop môže podľa vlastného uváženia podniknúť niektoré alebo všetky z nasledujúcich akcií:

   1. ukončiť túto zmluvu a vaše používanie služieb a webovej lokality;
   2. Pozastaviť na dobu určitú alebo neurčitú Vaše používanie Služieb a Webovej lokality;
   3. Pozastaviť alebo ukončiť prístup ku všetkým alebo niektorým údajom.
   4. Vykonajte niektorý z krokov v odsekoch 8.4.4, 8.4.5 a 8.4.6 tohto odseku 8.4 v súvislosti s akýmikoľvek alebo všetkými ostatnými osobami, ktorým ste povolili prístup k vašim informáciám alebo údajom.

   Pre vylúčenie pochybností, ak platba akejkoľvek faktúry za Poplatky za prístup splatná v súvislosti s ktorýmkoľvek z vašich fakturačných kontaktov, fakturačných plánov alebo niektorej z vašich organizácií (ako je definované v odseku 3) nebude vykonaná v plnej výške do príslušného dátumu splatnosti, HireHop môže: pozastaviť alebo ukončiť vaše používanie Služby, oprávnenie pre všetky alebo ktorúkoľvek z vašich organizácií používať Službu, alebo vaše práva na prístup ku všetkým alebo akýmkoľvek údajom.

  5. Získané práva:

   Ukončenie týchto Podmienok nemá vplyv na žiadne práva a povinnosti strán vzniknuté do dátumu ukončenia vrátane. Po ukončení tejto zmluvy budete:

   1. nesú zodpovednosť za všetky vzniknuté poplatky a sumy, ktoré sa stanú splatnými pred alebo po ukončení; a
   2. okamžite prestať používať Služby a Webové stránky.
  6. Vypršanie platnosti alebo ukončenie:

   Články 3.1, 3.7, 4, 5, 6, 7, 8 a 10 zostávajú v platnosti aj po skončení platnosti alebo ukončení týchto podmienok.

  7. Zrušenie Služby:

   Svoje predplatné Služby môžete kedykoľvek ukončiť na stránke https://myhirehop.com/settings.php. Po uplynutí jedného mesiaca od nezaplatenia vášho odberu, bez ohľadu na to, či ste odber ukončili Vy alebo HireHop, súhlasíte s tým, že HireHop udelíte právo vymazať všetky vaše údaje, ktoré uchováva.

 9. Pomocna lavica

  1. Technické problémy:

   V prípade technických problémov musíte pred kontaktovaním HireHop vynaložiť všetko primerané úsilie na vyšetrenie a diagnostiku problémov. Ak stále potrebujete technickú pomoc, skontrolujte online podporu poskytovanú HireHop na webovej stránke alebo nám pošlite e-mail na info@hirehop.com.

  2. Dostupnosť služby:

   Hoci HireHop zamýšľa, aby boli služby dostupné 24 hodín denne, sedem dní v týždni, je možné, že v niektorých prípadoch budú služby alebo webová lokalita nedostupná, aby sa umožnila údržba alebo iná vývojová činnosť.y sa uskutočniť.

   Ak z akéhokoľvek dôvodu musí HireHop prerušiť Služby na dlhšie obdobia, ako by HireHop normálne očakával, HireHop vynaloží primerané úsilie na to, aby vopred zverejnil podrobnosti o takejto činnosti na Webovej stránke.

  3. Podpora:

   HireHop ponúka bezplatnú podporu od pondelka do piatku od 9:30 (GMT) do 17:30 (GMT), okrem štátnych sviatkov v Spojenom kráľovstve.

   Bezplatná podpora je pre všeobecnú pomoc pri používaní Služby a nezahŕňa vytváranie dokumentov, pomoc s iným softvérom alebo produktmi, školenia, vytváranie zásuvných modulov alebo čokoľvek iné, čo HireHop nedodáva ako súčasť Služby.

   Telefonická podpora je obmedzená na fair use, čo znamená, že kontaktovanie podpory nesmie presiahnuť 14-krát za 28 dní, ale obmedzené na 4-krát denne a každé volanie podpory nesmie presiahnuť 6 minút. Podpora môže zahŕňať aj odosielanie e-mailov na HireHop, ktoré nesmú presiahnuť 500 slov alebo prostredníctvom video správy, ktorá nesmie presiahnuť 6 minút.

 10. Všeobecné

  1. Úplná zmluva:

   Tieto podmienky spolu so zásadami ochrany osobných údajov HireHop a podmienkami akýchkoľvek iných oznámení alebo pokynov, ktoré vám boli poskytnuté v rámci týchto podmienok používania, nahrádzajú a rušia všetky predchádzajúce dohody, vyhlásenia (či už ústne alebo písomné) a dorozumenia a tvoria celú dohodu medzi Vy a HireHop týkajúce sa Služieb a iných záležitostí, ktorými sa zaoberajú tieto Podmienky.

  2. Vzdanie sa:

   Ak sa ktorákoľvek strana vzdá akéhokoľvek porušenia týchto podmienok, nebude to znamenať vzdanie sa akéhokoľvek iného porušenia. Žiadne zrieknutie sa nebude účinné, pokiaľ nebude urobené písomne.

  3. Oneskorenia:

   Žiadna zo strán nebude zodpovedná za akékoľvek oneskorenie alebo zlyhanie pri plnení svojich povinností podľa týchto podmienok, ak oneskorenie alebo zlyhanie bude spôsobené akoukoľvek príčinou mimo jej primeranej kontroly. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na žiadnu povinnosť zaplatiť peniaze.

  4. Žiadne priradenie:

   Bez predchádzajúceho písomného súhlasu HireHop nesmiete postúpiť ani previesť žiadne práva na žiadnu inú osobu alebo subjekt.

  5. Rozhodné právo a jurisdikcia:

   Táto zmluva sa riadi zákonmi Anglicka a Walesu a vy sa týmto podrobujete výlučnej jurisdikcii súdov Anglicka a Walesu pre všetky spory vyplývajúce z alebo v súvislosti s
   tejto dohody.

  6. Oddeliteľnosť:

   Ak je ktorákoľvek časť alebo ustanovenie týchto podmienok neplatná, nevymáhateľná alebo v rozpore so zákonom, nahradí sa táto časť alebo ustanovenie ustanovením, ktoré, pokiaľ je to možné, spĺňa pôvodný účel danej časti alebo ustanovenia. Zvyšok tejto dohody bude pre zmluvné strany záväzný.

  7. Upozornenia:

   Akékoľvek oznámenie podané podľa týchto Podmienok jednou zo strán druhej strane musí byť v písomnej forme e-mailom a bude sa považovať za doručené pri prenose. Oznámenia HireHop musia byť odoslané na info@hirehop.com alebo na akúkoľvek inú e-mailovú adresu, ktorú vám HireHop oznámi e-mailom. Oznámenia vám budú zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri nastavovaní prístupu k Službe.

  8. Práva tretích strán:

   Osoba, ktorá nie je zmluvnou stranou týchto Podmienok, nemá právo využívať žiadnu podmienku týchto Podmienok ani ju presadzovať.

Predchádzajúce podmienky používania